top of page

Hur länge gäller ett bygglov?

Uppdaterat: 15 maj

Funderar du på att bygga ut ditt nyköpta hus? Då undrar du förmodligen också hur länge ett bygglov gäller. Ett bygglov gäller i fem år, och det kan förlängas. Dessutom kan du ta över en tidigare ägares bygglov. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om bygglovets giltighetstid och vilka regler som gäller.Pågående bygge av en byggnad med röd tegelfasad. Takstolarna syns på tegelväggarna och byggställningar är uppställda

Hur länge gäller ett bygglov? 

Så hur länge gäller egentligen ett bygglov? Ett bygglov gäller normalt sett under en femårsperiod från den dag då det har vunnit laga kraft. "Laga kraft" innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Under dessa fem år kan du påbörja och avsluta ditt byggprojekt i enlighet med de villkor som anges i bygglovet.


Om du inte har påbörjat byggnationen inom dessa fem år eller inte har avslutat projektet, kan bygglovet förlora sin giltighet. Det är viktigt att vara medveten om tidsramarna och se till att övervaka och planera ditt byggprojekt inom den fastställda perioden för att undvika komplikationer med bygglovet.


Om den tidigare ägaren av ditt hus hade fått  bygglov för att utöka huset, kan detta bygglov fortfarande vara giltigt. Bygglovet påverkas inte av att huset byter ägare och kan därmed överföras till dig som ny ägare. Kan man förlänga sitt bygglov?

Ja, det är möjligt att ansöka om förlängning av bygglovet om du inte har hunnit påbörja eller avsluta ditt byggprojekt inom den ursprungliga giltighetstiden. För att förlänga bygglovet måste du lämna in en förlängningsansökan till den lokala byggnadsnämnden innan det ursprungliga bygglovet löper ut.


Förlängningar beviljas vanligtvis om det finns godtagbara skäl för varför byggprojektet inte kunde genomföras inom den ursprungliga tidsramen. Exempel på skäl kan inkludera förändrade ekonomiska förutsättningar, förseningar på grund av väderförhållanden eller andra oförutsedda omständigheter.


Vid ansökan om förlängning är det viktigt att tydligt och välgrundat beskriva skälen till fördröjningen samt vilka åtgärder som vidtagits för att slutföra projektet. Byggnadsnämnden kommer att bedöma ansökan och fatta beslut om att bevilja eller avslå förlängningen.

Låter detta krångligt? Vi hjälper dig gärna. Klicka på knappen nedan!Vad kostar det att förlänga ett bygglov?

Kostnaden för att förlänga ett bygglov kan variera beroende på kommunen och de specifika regler som gäller där. Normalt sett tas en avgift ut för att behandla ansökan om förlängning av bygglov, och denna avgift varierar mellan olika kommuner.


För att få exakt information om kostnaden för att förlänga bygglovet bör du kontakta den lokala byggnadsnämnden eller kommunens planavdelning. De kan ge dig detaljerad information om de aktuella avgifterna och processen för att ansöka om förlängning av bygglovet i den specifika kommunen där ditt projekt är beläget.


Hur länge får man ha ett tillfälligt bygglov?

Så hur länge gäller då ett tillfälligt bygglov? Tidsramarna för ett tillfälligt bygglov kan variera beroende på kommunen och de specifika omständigheterna kring bygglovet. Normalt sett beviljas ett tillfälligt bygglov för den tidsperiod som anses vara nödvändig för det ändamål det har beviljats för. Det kan vara för en specifik händelse, ett temporärt projekt eller en övergångsperiod.


Typiskt sett kan tillfälliga bygglov vara gällande under en kortare period, såsom några veckor eller månader. Det är viktigt att noga granska de villkor som anges i bygglovet och att följa de angivna tidsramarna. Om du behöver förlänga tidsperioden för det tillfälliga bygglovet, kan du behöva ansöka om en förlängning hos den lokala byggnadsnämnden.


Hur länge kan ett tidsbegränsat bygglov förlängas?

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om du ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år, om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden.


Det finns inga övergångsbestämmelser för tidsbegränsade bygglov, vilket innebär att byggnadsnämnden ska pröva en ansökan om förlängning utifrån de nu gällande reglerna. Det gäller oavsett när ansökan om förlängning kom in. Oavsett vilka regler som gällde när det ursprungliga tidsbegränsade bygglovet gavs så får den sammanlagda tiden inklusive förlängningar vara högst 15 år. Vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov ska byggnadsnämnden räkna med de tidigare antal åren som beviljats, oavsett om de har beviljats med stöd av nu gällande lag eller äldre lagstiftning.


Kan ett tillfälligt bygglov bli permanent?

Om du vill göra en temporär byggnation permanent, måste du normalt ansöka om ett permanent bygglov. Det innebär att du måste genomgå en ny ansökningsprocess och uppfylla de regler och krav som gäller för permanenta byggnationer i det aktuella området.


För att få tydlig information om huruvida ett tillfälligt bygglov kan göras permanent och vilka steg som krävs, är det bäst att kontakta den lokala byggnadsnämnden eller kommunens planavdelning. De kan ge specifik vägledning baserat på reglerna i din kommun.


Konstruktionshjälpen hjälper dig med bygglovet 

Ska du ansöka om bygglov, eller vill du förlänga det bygglov du redan har? Bygglovsprocessen är något knepig och då kan det behövas lite hjälp på traven. Vi på Konstruktionshjälpen hjälper dig med bygglovet. Vi ser till att alla nödvändiga dokument är korrekt ifyllda och placerade, vilket garanterar en problemfri och smidig process.


Kom ihåg, för oss är det viktigt att du delar så mycket information som möjligt om ditt projekt. Hjälp oss att hjälpa dig med ditt bygglov!Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page