top of page
Signing Contract

Integritetspolicy 

Om oss/ Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftspolicy för Konstruktionshjälpen

 

Din integritet är av yttersta vikt för oss på Konstruktionshjälpen, vi tar ansvar för den personliga information som du delar med oss. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter både när du är kund hos oss och när du ansöker om arbete hos oss. Den innefattar även information om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är av stor vikt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy för att känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Ansvarig för hantering av personuppgifter

S4KON AB/Azdine Safire är personuppgiftsansvarig för behandlingen enligt denna policy. Om du har några frågor eller vill utnyttja någon av dina rättigheter når du oss på:

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig när du anlitar oss, kontaktar oss eller ansöker om anställning hos oss, kan vi även samla in personuppgifter från tredje part. Dessa kan inkludera:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig.

 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

 • Identitetsuppgifter såsom organisationsnummer.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Nedan följer information om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns.

 

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Det inkluderar administration och fakturering, kreditupplysningsändamål, hantering av klagomål och reklamationer samt att bistå dig vid frågor om din tjänst när du kontaktar vår kundservice. Personuppgifter som hanteras i denna process omfattar kontaktuppgifter, identitetsrelaterade uppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Bokföring

Dina personuppgifter behandlas för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom arkivering enligt bokföringslagen. Det inkluderar kontaktuppgifter, identitetsrelaterade uppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföring av tjänster och för att skicka nyhetsbrev om tjänster du är intresserad av samt information om företaget. Det inkluderar kontaktuppgifter.

 

Inför anställning

Personuppgifter behandlas i samband med att du söker anställning hos oss. Vi använder dessa för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter som hanteras i denna process omfattar kontaktuppgifter och identitetsrelaterade uppgifter.

 

Rättslig grund för våra personuppgiftsbehandlingar

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla avtalade tjänster. Rättslig grund för behandling som krävs enligt lag, exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen, är en rättslig förpliktelse. Marknadsföring och anställningsprocesser grundas på vårt berättigade intresse, där vi anser att våra intressen väger tyngre än det eventuella integritetsintrång som behandlingen medför. Vi anpassar vår behandling för att vara fördelaktig för dig.

 

För personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte leder till rekrytering sparas uppgifterna endast för framtida rekryteringsbehov om du särskilt samtycker till detta.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader efter det att du inte längre är det. Vissa personuppgifter sparas längre för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att de inte längre kan kopplas till dig.

 

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Dess innehåll skickas i allmänhet tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen, vilket gör att servern kan hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbplats:

 • Sessionscookies (tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, främst för analyser som Google Analytics).

 

Cookies används för att förbättra webbplatsens funktionalitet, erbjuda en bättre användarupplevelse, samla in och analysera beteendedata för att förbättra tjänsterna och möjliggöra individanpassad kommunikation och marknadsföring.

 

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Det ger dig möjlighet att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ned din webbläsare. Notera att om du blockerar eller raderar cookies kan vissa tjänster bli otillgängliga eller så fungerar webbplatsen inte korrekt.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerade personuppgifter till utomstående utan samtycke eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi delar personuppgifter med utomstående säkerställer vi att behandlingen sker på ett betryggande sätt.

 

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster åt oss. Dessa företag behandlar endast personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas och de instruktioner de får. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och är skyldiga att skydda dem enligt lag och avtal.

 

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är lagligt skyldiga att göra det, exempelvis i en rättstvist.

 

Skydd av dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter med tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 

 • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att begära ett registerutdrag för att se vilka personuppgifter vi har om dig.

 

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse om vi har felaktig eller ofullständig information om dig.

 

 • Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.

 

 • Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal.

 

 • Begränsning av behandling: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 

 • Invändning mot behandling: Du har rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning. Vi kan fortsätta behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

 

 • Invändning mot direktmarknadsföring: Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

 

bottom of page