top of page
azzooo82_02726_Create_I_want_an_editorial_ultra_realistic_pho_56f401ee-2ad1-45fd-9773-aef3

Attefallshus

Våra tjänster & priser / Attefallshus

Allt du behöver för att bygga ett attefallshus 

Kanske drömmer du om ett extra sovrum, en praktiskt gäststuga eller ett mysigt tv-rum för barnen? Attefallshus erbjuder en idealisk lösning för dig som vill maximera din fastighets potential utan att behöva hantera krångliga bygglovsprocesser. Med ett Attefallshus kan du smidigt lägga till upp till 30 kvadratmeter boendeyta. 

 

För att göra processen ännu enklare erbjuder vi på Konstruktionshjälpen färdiga mallar för attefallshus. Välj fritt mellan olika alternativ och skapa ditt drömhus direkt. Fortsätt läsa för mer om attefallshus, vilka regler som gäller och hur du kommer igång med byggnationen. 
 

Vad är ett attefallshus? 

Termen “attefallshus” kommer från den svenska bygglagstiftningen och syftar på små, fristående byggnader på en tomt. Attefallshus har som syfte att underlätta för privatpersoner som vill bygga mindre bostadsytor på tomten. 

​​Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden kan ett attefallshus inredas som en självständig bostad som är godkänd för både fritids- och permanentboende. I sådana fall klassificeras det som ett komplementbostadshus. Dessutom kan det användas som en komplementbyggnad för ändamål som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Attefallshus får inte byggas på vissa platser

På platser som är särskilt värdefulla, såsom områden som har riksintresse för totalförsvaret, flygplatser, övnings- eller skjutfält, är det förbjudet att bygga attefallshus. Det gäller oavsett om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad. 

 

Om det finns en utökad lovplikt för attefallshus enligt detaljplanen är det inte tillåtet att uppföra varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. För att få klarhet i reglerna för attefallshus i ditt specifika område ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Attefallshus i två våningar 

Om en tomt är sluttande/sutteräng är det möjligt att bygga ett attefallshus i två våningar. I detta fall mäts höjden på byggnaden från taknocken ner till medelmarknivån. Medelmarknivån definieras som en tänkt linje som representerar medelnivån av tolv punkter jämnt fördelade längs byggnadens fotavtryck på marken.

Sektionsritning och fasadritning på en attefallshus presenteras av Konstuktionshjälpen
Ett attefallshus med stora öppning presenteras av Konstruktionshjälpen

Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika metoder för att beräkna medelmarknivån. Kontrollera alltid Boverkets webbplats för att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst för din tomt och byggnad.

Exempel på ritning till attefallshus

1. Attefallshus med loft – 29 m²

Det här är ett attefallshus på 29 m² i en elegant design med praktisk funktionalitet. Den har en öppen och välkomnande planlösning som erbjuder generöst utrymme för vardagens många aktiviteter. Ingår gör även en bekväm köksdel och ett komplett badrum.

 

Det här är dessutom ett perfekt alternativ för dig som behöver en ritning till ett attefallshus med loft. Attefallshuset är utrustat med ett loft som adderar extra dimension till bostaden. Varje kvadratmeter är noggrant genomtänkt och den generösa uteplatsen kompletterar bostaden med en härlig utemiljö som bjuder in till sociala aktiviteter. Attefallshuset är skapat för att kunna anpassas och skräddarsys efter dina personliga preferenser.

Inomhus av ett attefallshus av Konstuktionshjälpen

2. Attefallshus med smart planlösning – 29 m²

Det här är ett attefallshus med effektiv planlösning som erbjuder gott om utrymme för vardagslivet, inklusive en bekväm köksdel och ett komplett badrum. Även detta attefallshus har ett loft samt en uteplats som erbjuder gott om utrymme för umgänge soliga dagar. Varje kvadratmeter är noga genomtänkt och såväl kök som tv-rum och badrum får plats på ytan. Attefallshuset kan anpassas och skräddarsys efter dina personliga preferenser.

Planlösning på ett attefallshus av Konsturktionshjälpen

3. Mindre attefallshus för begränsade ytor – 13 m²

Det här attefallshuset är konstruerat för att kunna erbjuda optimal boendekomfort på 13 m². Med en genomtänkt layout erbjuder denna byggnad en praktisk köksdel, ett separat sovrum och ett badrum med alla bekvämligheter. Genom välplanerade förvaringslösningar och smart användning av varje kvadratmeter skapas ett hem som känns rymligt och funktionellt. Uteplatsen bidrar dessutom till en extra rymd som ökar boendeytan varma sommardagar.  

 • Vad är bra att veta innan du skall bygga?
  Detaljplan och fastighetsregler Det första steget i ditt byggprojekt är att fastställa om din fastighet är föremål för en detaljplan och att förstå dess krav. Detaljplanen reglerar bland annat tillåten byggnadsstorlek, byggnadsanvändning, höjd, antal våningar och ofta avstånd till fastighetsgränser. Nybyggnadskarta Om du planerar att bygga en ny bostadsbyggnad behöver du en nybyggnadskarta. Kom ihåg att det bör finnas obebyggd mark för att ta fram en sådan, så se till att beställa den i god tid. Strandskydd Om din planerade konstruktion ligger nära havet, sjöar, floder, bäckar eller liknande vattendrag måste du ansöka om dispens från strandskydd. Enskilt Avlopp Om ditt planerade byggprojekt är i ett område utan kommunalt vatten och avlopp måste du ha tillstånd för att installera ett enskilt avlopp. Andra Tillstånd I vissa fall kan ytterligare tillstånd vara nödvändiga, till exempel tillstånd för anslutning till allmän väg och/eller anmälan om borrhål för bergvärme. Läs mer om detta i vårt blogginlägget: bygglovsprocessen: Så går en ansökan om bygglov till
 • Vad betyder byggtermer som byggherre, entreprenör, kontrollplan, kontrollansvarig, nybyggnadskarta och situationsplan?
  Byggherre Den person som planerar att bygga eller låter någon annan bygga åt sig, vilket sannolikt är du! Byggherren har ansvaret för att se till att byggnaden uppfyller de gällande bestämmelserna och de tekniska kraven samt att tillräcklig kontroll utförs under byggprocessen. Byggherren är även ansvarig för att följa villkoren i bygg- eller rivningslovet. Entreprenör Huvudentreprenören är oftast det företag som utför byggandet. Det kan även finnas underentreprenörer som hanterar olika delar av projektet, såsom mark- och grundarbeten, elinstallationer, VVS-arbeten, målningsarbeten med mera. Kontrollplan och Kontrollansvarig Varje byggprojekt, oavsett storlek, måste ha en kontrollplan. I mer komplexa ärenden som kräver tekniskt samråd innehåller kontrollplanen vanligtvis flera kontrollpunkter. En kontrollplan måste tydligt ange vad som ska kontrolleras och mot vilka kriterier. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller konstruktionsritning med anvisningar för hur byggandet ska utföras. Kontrollansvarig, ofta kallad "KA", hjälper byggherren att säkerställa att de gällande bestämmelserna följs och att de nödvändiga kontrollerna utförs för att uppfylla de tekniska krav som samhället ställer på byggprojektet. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en oberoende ställning i förhållande till den som utför det arbete som ska kontrolleras, det vill säga entreprenören. Nybyggnadskarta Den visar allt som kan vara relevant för handläggningen av bygglovsärendet, inklusive fastighetens (tomtens) exakta mått, byggrättens gränser enligt detaljplanen, befintliga byggnader, höjdkurvor, eventuella fornminnen, VA-anslutningspunkter och angränsande gator med mera. Nybyggnadskartan är underlag för situationsplanen som måste bifogas bygglovsansökan vid nybyggnad. Situationsplan Situationsplanen visar tomten från ovan med fastighetsgränser och eventuella befintliga byggnader. Den ska tydligt ange var på tomten en byggnad ska placeras eller byggas till. Vid nybyggnad måste läget specificeras med mått från två närliggande fastighetsgränser.
 • När behöver jag rivningslov?
  Om den byggnad du avser att riva eller montera ner befinner sig inom ett detaljplanelagt område krävs oftast att du ansöker om rivningslov. Innan du påbörjar rivnings- eller nedmonteringsarbetet måste du erhålla detta lov. Om byggnaden du önskar riva eller montera ner ligger utanför ett detaljplanelagt område kan det vara nödvändigt att göra en anmälan och erhålla ett startbesked innan du inleder rivningsarbetet. Normalt sett kan vanliga komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus utan historiskt eller kulturhistoriskt värde rivas utan att göra en anmälan.
 • Vad är en kontrollplan?
  En kontrollplan är ett dokument du måste upprätta när ett projekt som är anmälningspliktigt för kommunen skall utföras. Dessa kontrollpunkter hjälper byggherren att kvalitetssäkra sitt projekt och kontrollansvarig brukar hantera detta dokument, om en kontrollansvarig inte finns i projektet kan byggherren utföra det. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Vad är en kontrollplan och när behövs den?
 • Vad får jag bygga på landet, om ingen detaljplan existerar i området?
  Om du bor på landsbygden har du vanligtvis möjlighet att utöka ditt befintliga hus eller uppföra en komplementbyggnad utan att behöva söka bygglov, förutsatt att tillägget inte överskrider 1/3 av huvudbyggnadens totala byggnadsarea och inte överstiger 33 kvadratmeter.
 • När måste jag enbart göra en bygganmälan?
  När du utförligt något som inte är bygglovspliktigt, måste du kanske fortfarande söka om bygganmälan, se nedan några exempel: Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad och ligger utanför ett område som är detaljplanelagt. Göra ändringar i en byggnad som påverkar bärande strukturer eller planlösningen på ett avsevärt sätt. Installera eller göra väsentliga ändringar i eldstäder eller rökkanaler. Installera eller göra väsentliga ändringar i hissar eller anordningar för ventilation, samt vattenförsörjning och avlopp. Göra ändringar i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygga ett nytt vindkraftverk eller göra väsentliga ändringar i ett befintligt sådant.
 • Vad kan jag bygga utan bygglov och bygganmälan som redan har ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten?
  Friggebodar med en sammanlagd yta på högst 15 kvadratmeter och en höjd upp till 3 meter från marken till taknocken. Skärmtak med en sammanlagd yta på högst 15 kvadratmeter. En skyddad uteplats, mur eller plank med en höjd av 180 cm och som sträcker sig 3,6 meter ut från huvudbyggnaden för att skydda uteplatsen. Fasadändringar, såsom målningsarbeten, byte av fasadbeklädnad eller takbeläggning. Det är dock viktigt att inte ändra byggnadens eller områdets karaktär. Om du bor i ett hus eller område med särskilt historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig betydelse, måste du ansöka om bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett attefallshus komplementbostadshus?
  Nej, bygglov krävs normalt sett inte för ett Attefallshus. Däremot måste du göra en anmälan och erhålla ett startbesked innan du påbörjar byggprocessen. Andra villkor inkluderar att det måste finnas en en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Byggnaden ska fungera som en fristående komplementbyggnad till huvudbyggnaden och kan användas både som permanent bostad och som fritidshus. Det finns undantag gällande : Om du planerar att bygga i närheten av ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefullt område eller nära en befintlig bostad kan bygglov vara nödvändigt. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för uterum/inglasad altan?
  Ja, i de flesta fall krävs bygglov för att uppföra ett uterum/inglasad altan. Det finns undantag gällande detta, se nedan: Om uterummet har en maximal byggnadsarea på 30 kvadratmeter och är fristående, kan det möjligen omfattas av reglerna för Attefallsåtgärder. Byggnadsarea definieras som den yttre arean på byggnadskroppen. Om uterummet har en maximal bruttoarea på 15 kvadratmeter och är anslutet till bostadshuset, kan det eventuellt falla under reglerna för Attefallsåtgärder. Bruttoarea definieras som den yttre ytan på byggnadskroppen per våning. Om du bygger i två våningar med 7,5 kvadratmeter per våning blir bruttoarean 15 kvadratmeter. Om du bor i ett område som saknar detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse, kan du eventuellt bygga upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, med en maximal yta på 33 kvadratmeter. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för attefallstillbyggnad?
  Nej, bygglov behövs vanligtvis inte för en tillbyggnad på ditt hus med en yta på högst 15 kvadratmeter. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggprocessen. Detta är undantaget: Om du planerar en tillbyggnad på ett hus eller i ett område som är av särskilt historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig betydelse, kan bygglov vara nödvändigt. Kontakta bygglovshandläggaren för ytterligare information. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för altan/terrass?
  Vanligtvis krävs inte bygglov för att uppföra en altan eller terrass, men detta beror på hur du planerar att bygga. En altan eller terrass som ligger direkt på marken kräver normalt inte bygglov. Viktigt att notera: Med en altan eller terrass avses endast den egentliga "golvytan" inklusive eventuella räcken. Om du har för avsikt att bygga in eller glasa in din terrass eller altan, gäller andra regler. Bygglov krävs inte för att uppföra en altan eller terrass om ditt projekt uppfyller följande kriterier: Det ska finnas en befintlig en- eller tvåbostadshus på tomten. Altanen eller terrassen ska vara ansluten till en en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus. Altanen får inte överskrida en höjd av 1,8 meter. Altanen får inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från bostadshuset. Om altanen placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs skriftligt samtycke från grannarna. Om tomten gränsar till allmän mark, såsom gata, park eller cykelväg, får altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från den gränsen. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för en mur?
  Ja, i de flesta fall behöver du ansöka om bygglov om du avser att uppföra en mur som är högre än 0,5 meter. Viktigt att notera: Vid utfarter och gatukorsningar är det nödvändigt att murar, plank eller staket inte överstiger en höjd av 80 centimeter för att säkerställa fri sikt. Detsamma gäller för häckar. Detta är undantag: Om du planerar att bygga en mur runt en skyddad uteplats vid en en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov. Denna mur får vara högst 1,8 meter och bör placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om muren ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, krävs skriftligt medgivande från grannarna. Om muren ska byggas närmare än 4,5 meter från allmän plats, såsom en gata, park eller cykelväg, krävs alltid bygglov. Om du bor i ett område som saknar detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse, kan du bygga en mur utan att ansöka om bygglov. Muren bör placeras i direkt anslutning till bostadshuset, till exempel runt en etablerad trädgård, och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om muren ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, krävs skriftligt samtycke från grannarna. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för en carport?
  Ja, om garaget eller carporten är större än 30 kvadratmeter, behöver du normalt söka bygglov. Detta är undantagen: Om garaget eller carporten är mindre än 30 kvadratmeter, kan det eventuellt klassificeras som ett attefallshus, komplementbyggnad. I så fall behöver du inte bygglov, men du måste göra en anmälan innan du får påbörja byggprocessen. Om du bor i ett område som inte är detaljplanerat och inte är en del av sammanhållen bebyggelse, kan du bygga ett garage eller carport som uppgår till högst 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, med en maximal yta på 33 kvadratmeter, utan att ansöka om bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för komplementbyggnad?
  Nej, normalt behövs inget bygglov för ett Attefallshus. Däremot krävs det att du gör en anmälan och erhåller ett startbesked innan du kan påbörja byggandet. En viktig förutsättning är att byggnaden utgör en fristående komplementbyggnad till huvudbyggnaden, exempelvis ett garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Detta är undantaget: Om du planerar att bygga nära ett hus eller i ett område som har särskilt högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde, kan bygglov vara nödvändigt. Kontakta en bygglovshandläggare för ytterligare information. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för eldstad?
  Nej, normalt krävs inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan installationen kan genomföras. Du behöver göra en anmälan för följande installationer: Installation av en ny kamin eller eldstad. Installation av en ny skorsten eller byte av rökkanal och skorsten. Observera att skorstenen bör sträcka sig över taknocken och vara minst 1 meter över taktäckningen. Byte av en kamin mot en ny som inte är jämförbar med den tidigare avseende typ av eldstad, storlek och effekt. Installation av en insatskamin i en öppen spis. Byte av brännaren i en befintlig panna, till exempel vid övergång från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande. Detta är undantaget: För en skorsten som placeras på en byggnad som anses särskilt värdefull kan bygglov krävas. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett plank/staket?
  Ja, du behöver normalt söka bygglov om du vill bygga ett plank eller ett staket som är högre än 1,2 meter. Viktigt att veta. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar. Detta är undantagen: Nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak kräver inte bygglov Spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent. Det betyder att max 20 procent av ytan får vara av tätt material, till exempel trä, som inte går att se igenom. Om du ska bygga planket/staketet kring en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inget bygglov. Planket/staketet får vara max 1,8 meter högt och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande. Om planket/staketet ska byggas närmare än 4,5 meter från allmän plats, till exempel gata, park eller cykelväg, krävs alltid bygglov. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga ett plank/staket utan bygglov. Planket/staketet ska placeras i närheten av bostadshuset, men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett skärmtak?
  Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak. Detta är undantaget: Bygglov behövs inte om skärmtaket är max 15,0 kvadratmeter stort. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för solceller?
  Nej, normalt sett krävs inte bygglov för att installera solceller eller solfångare på taket av ett en- eller tvåbostadshus. Detta ör undantagen: Om du planerar att utföra installationen på ett hus eller inom ett område som är av särskilt högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan bygglov krävas. För installationer på ett flerbostadshus krävs oftast bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Hur många dagar tar det att få konstruktionsritningar levererade?
  För ett enbostadshus kan konstruktionsritningar leverar på 5-10 arbetsdagar beroende på om allt underlag är inskickat.
 • Hur lång tid tar det att få bygglovsritningar levererade?
  För ett enbostadshus kan bygglovsritningar leverar mellan 3-7 arbetsdagar beroende på om allt underlag är inskickat.
 • Hur långt tid tar det att ansöka om ett bygglov?
  När kommunen har mottagit en fullständig ansökan med alla nödvändiga dokument, Då har de skyldighet enligt lagstadgad att ge dig ett beslut inom tio veckor. Om det inte kan uppfylla detta åtagande har du rätt till en sänkt avgift för bygglovet. Handläggningstiderna är ofta längre under våren och tidig sommar eftersom många ansöker om bygglov inför sommarsäsongen. En klok strategi är att skicka in din ansökan i god tid före planerad byggstart. Andra har möjlighet att överklaga ditt beviljade bygglov inom fyra veckor efter att du har fått beslutet. Om ingen överklagar får bygglovet rättskraft. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Vad kostar konstruktionsritningar?
  Det är svårt att ge ett exakt pris för konstruktionsritningar, eftersom priset varierar beroende på projektets omfattning och behovet av ritningar och beräkningar. Ett exakt pris får du när du kontaktar oss för en skräddarsydd offert. Offerten täcker även alla de ritningar och tjänster du behöver. Du kan även få ett prisförslag med hjälp av vår offert-uppskattare. Ange information om ditt projekt i verktyget och få en omedelbar kostnadsuppskattning. För oss är det viktigt att du enkelt kan fatta ett välinformerat beslut och få ekonomisk klarhet. Vi ser till att alla ritningar är klara i god tid innan de granskas av det tekniska rådet. Låt Konstruktionshjälpen hantera ditt projekt och lösa de komplicerade aspekterna av bygglovsprocessen åt dig.
 • Vad kostar bygglovsritningar?
  Priset kan variera beroende på vem du anlitar och vad det är för projekt, intervallet kan vara allt mellan 3.000-16.000kr för ett standard enbostadshus. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Vad kostar bygglov? Se över vem du väljer att anlita, vad du ska få levererat och tiden för leveransen. Viktigt att du väljer ett konsultbolaget som har försäkring och att ett avtal signeras likt ABOK-09. Du kan även få ett prisförslag med hjälp av vår offert-uppskattare. Ange information om ditt projekt i verktyget och få en omedelbar kostnadsuppskattning. För oss är det viktigt att du enkelt kan fatta ett välinformerat beslut och få ekonomisk klarhet.
bottom of page