top of page

När behövs bygglov?

Uppdaterat: 15 maj

Är det nödvändigt med bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget, bygga attefallshus, eller kanske en uteplats? Ja, ibland kan det här med bygglov kännas lite rörigt. Vi klargör hur och när det behövs bygglov. 

Stort modernt hus i svart fasad med stora fönster. Ovanför huset syns blå himmel och strålar från solen.

Så, när behövs bygglov?

Bygglov behövs vanligtvis när man ska utföra någon sorts ändring som syns utifrån som t.ex. en nybyggnad, tillbyggnad eller någon typ av verksamhetsändring. Det kan också vara nödvändigt med bygglov för att installera ett plank eller en mur (som överstiger 0,5 meter). Ibland krävas en anmälan – även om bygglov inte behövs. Då är fokuset på de tekniska kraven för just den aktuella anmälan.


För att ta reda på när det behövs bygglov för din kommande byggnation behöver du kontakta din kommun. Vill du däremot få ett hum om vad som förmodligen gäller i ditt fall kommer vi nu gå igenom några av de vanligaste situationerna när det behövs bygglov – eller inte.


1. Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

Att genomföra en nybyggnad eller tillbyggnad involverar vanligtvis en ansökan om bygglov. En tillbyggnad innebär att man ökar volymen av en befintlig struktur genom att utvidga den åt olika håll. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan. 


Även strukturer utan väggar, såsom större tak eller carportar, kräver bygglov. Vissa objekt som vid första anblick kanske inte betraktas som en byggnad klassificeras ändå som det och kräver därför bygglov. Det kan vara husbåtar och husvagnar som är permanent placerade på samma plats under en längre tid. 


Att flytta en byggnad till en annan plats betraktas som rivning på den ursprungliga platsen och som nybyggnad på den nya platsen. Därför krävs både rivningslov och bygglov för det här ändamålet. 


2. Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden är belägen inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att genomföra förändringar i utseende på byggnaden. Det kan exempelvis vara att ändra färgen på fasaden, byta fasadbeklädnad eller ändra materialet på taket. 


Förändringar i rumsindelning eller andra inre ändringar, såsom att lägga nytt golv eller ta bort undertak, kräver inte bygglov. Däremot måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du planerar att göra betydande förändringar i byggnadens planlösning. Det gäller även om bärande delar berörs eller om omfattande ändringar i vatten- och avloppsledningar är planerade. 


Alla förändringar bör genomföras med hänsyn till att byggnadens karaktär ska bevaras. Det här gäller både externa och interna modifieringar, oberoende av om bygglov krävs eller inte. Det innebär inte att förändringar är förbjudna. Däremot behöver du ta hänsyn till byggnadens specifika egenskaper. Som byggherre är du ansvarig för att dessa krav ska efterlevas. 


Byggnader med särskilt värdefull historia eller med en miljömässig eller kulturell betydelse får inte förvanskas. Det gäller även byggnader som ingår i områden med ökat skydd – oavsett om bygglov krävs eller inte. 


3. Ny användning av en byggnad

Ja, när behövs egentligen bygglov vid ny användning av byggnad. För att omvandla en byggnad till en ny bostad eller en lokal för exempelvis handel, hantverk eller industri krävs bygglov. Dessutom krävs bygglov om byggnaden ska användas för ett helt annat ändamål än tidigare. Det gäller även om själva byggnaden förblir oförändrad, samt om du enbart använder en del av byggnaden på ett helt nytt sätt. 


Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

För att arrangera, etablera, bygga, flytta eller väsentligt förändra vissa anläggningar krävs bygglov. Det gäller bland annat: 


 • Murar och plank. 

 • Upplag eller materialgårdar – till exempel permanent uppställning av fordon, förvaring av båtar, hantering av byggnadsmaterial i betydande omfattning eller uppställning av containrar på en plats (om det inte är tillfälligt). 

 • Fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter samt brandfarliga material (om det inte gäller en mindre anläggning som enbart är avsedd för den egna fastighetens behov). 

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk. 

 • Radio- och telemaster samt torn. Undantag är mindre strukturer som endast är avsedda för den egna fastighetens behov, exempelvis en parabolantenn.


Tidsbegränsat bygglov för vissa åtgärder

Under specifika förutsättningar kan man få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, förutsatt att åtgärden endast delvis uppfyller kraven för ett fullständigt bygglov. Du bör inkludera en förfrågan om tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Vid prövningen bedömer byggnadsnämnden om det som du planerar att bygga passar för platsen och om åtgärden kan betraktas som temporär. Ett tidsbegränsat bygglov är giltigt i högst 10 år, men kan förlängas. Den sammanlagda giltighetstiden får inte överstiga 15 år.


Kommunen kan minska eller utöka bygglovsplikten

Kommunen har befogenhet att fatta beslut om en förändrad bygglovsplikt. Det här detaljeras i detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det specifika området. Minskad bygglovsplikt innebär att åtgärder som normalt kräver bygglov inte behöver det.


Å andra sidan innebär utökad bygglovsplikt att bygglov blir nödvändigt för åtgärder som vanligtvis inte kräver det. För att få klarhet vad gäller reglerna för din specifika fastighet ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Information om eventuell minskad eller utökad bygglovsplikt kan variera beroende på det lokala planverket.


Hur mycket får man bygga till utan bygglov?

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag vad gäller bygglovsplikten. Du har befogenhet att bygga en uteplats, ett skärmtak, friggebod, tillbyggnad, uthus, murar och plank utan ansökan om bygglov. Dessutom är det tillåtet att genomföra fasadändringar och bygga två takkupor utan krav på bygglov. 


Däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Det här gäller om du planerar att bygga ett så kallat attefallshus eller en yta på högst 30,0 m², en tillbyggnad med en yta på högst 15,0 m², eller om du avser att inreda en ytterligare bostad i en enbostadshus. 


När behövs inte bygglov

Om din byggnad inte faller under specifik reglering krävs inte bygglov för följande: 


Uteplats

Inom ett avstånd av 3,6 meter från bostadshuset har man möjlighet att, utan bygglov, skapa en skyddad uteplats med en mur eller ett plank. Höjden på muren eller planket får inte överskrida 1,8 meter. 


Skärmtak

Du har möjlighet att installera skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan att behöva ansöka om bygglov – förutsatt att den totala yta för skärmtaket inte överstiger 15,0 m². 


Friggebod

I omedelbar anslutning till bostadshuset har man tillåtelse att uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, utan bygglov. 


Fasadändringar

Målning, byte av fasadbeklädning eller ändring av taktäckningsmaterial kan utföras utan bygglov. Det är viktigt att inte göra ändringar som väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär, eftersom detta då kan kräva bygglov.


När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan


Attefallshus

I nära anslutning till bostadshuset har du möjlighet att uppföra attefallshus, utan bygglov. Innan byggstart måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. 


Tillbyggnad högst 15m²

Ägare av en- och tvåbostadshus har möjlighet att utföra en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15,0 m² utan att behöva ansöka om bygglov. Tillbyggnaden måste hålla sig inom det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan byggstart krävs dock en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked. Om tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Inom strandskyddsområden, vanligtvis 100 meter från hav, sjö och vattendrag, kan det också krävas tillstånd enligt miljöbalken. 


Takkupor

Ägaren av en- eller tvåbostadshus har rätt att bygga upp till två takkupor. Om en takkupa redan finns är det tillåtet att lägga till ytterligare en kupa. Takkuporna får inte överskrida hälften av takfallets längd, och får inte påverka husets bärande konstruktion. Innan byggstart krävs en anmälan till byggnadsnämnden eller ett startbesked. 


Inreda ytterligare en bostad

Ägaren av enbostadshus har möjlighet att inreda ytterligare en bostad utan att ansöka om bygglov. För att det här ska vara tillåtet får inga yttre ändringar göras på byggnaden. Innan arbetet påbörjas krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked.


Vanliga frågor och svar


När behövs bygglov för altan?

Det krävs bygglov för altan om den uppfyller något av följande kriterier:


 • Altanen är permanent och har en höjd över 0,6 meter över marknivå.

 • Altanen placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

 • Altanen ingår i ett område med detaljplan där bestämmelser om bygglov för altaner finns.

 • Altanen är en del av ett skyddat område, till exempel i närheten av kusten eller vid en sjö, där särskilda regler om bygglov gäller för att skydda naturen och landskapet.


Om altanen inte faller under några av dessa kriterier kan den vanligtvis byggas utan bygglov. Däremot är det alltid bäst att rådgöra med den lokala byggnadsnämnden för att få exakt information om gällande regler och bestämmelser i det specifika området.


Får man bygga förråd utan bygglov?

För att bygga ett fristående förråd behöver du vanligtvis ansöka om bygglov. Beroende på storleken och om det finns andra mindre byggnader på tomten kan dock förrådet klassificeras som en åtgärd enligt “attefallslagen”. Det här kräver endast en anmälan för bygglov. Om förrådet byggs som en friggebod behövs varken bygglov eller en anmälan. 


Följande kriterier bör uppfyllas: 

 • Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.

 • Förrådet får inte dominera över huvudbyggnaden. 

 • Förrådet måste vara fristående. 

 • Placeringen av förrådet ska ligga när en- eller tvåbostadshuset. 

 • Altanen måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Den kan placeras närmare om grannen samtycker till det. 

 • Bygglov behövs inte enligt områdesbestämmelser som gäller för området.

Måste man ha bygglov för att bygga en carport?

Det krävs i de flesta fall bygglov för att uppföra en carport. Eftersom carporten betraktas som en byggnad omfattas den av regler för bygglov. Bygglovsplikten omfattar de flesta typer av byggnader, och en carport faller inom detta regelverk.  


Vad händer om man bygger utan bygglov?

Att genomföra ett byggprojekt utan nödvändigt bygglov kan resultera i olika påföljder. Byggnadsnämnden kan kräva att den olagligt genomförda byggnaden återställs och fortsatt arbete förbjuds. Du kan även få eventuell sanktionsavgift. Vid allvarliga överträdelser kan en olovlig byggnad klassificeras som ett brott, vilket kan leda till polisanmälan och rättsliga påföljder. 


För att undvika de här konsekvenserna är det bäst att noga följa gällande byggregler och att ansöka om bygglov i förväg. Om ett misstag har begåtts kan det finnas möjlighet till retroaktiv ansökan om bygglov. Däremot finns det ingen garanti för att den ska beviljas och kan resultera i sanktionsavgift. Vi rekommenderar att du alltid rådgör med den lokala byggnadsnämnden för att följa de specifika reglerna och undvika juridiska problem. 


Vi hjälper dig med bygglovet 

Att ansöka om bygglov kan vara en krånglig och utmanande process, men med Konstruktionshjälpen blir det enklare. Vi är experter på alla typer av bygglovsritningar och kan hjälpa dig med din bygglovsansökan, oavsett vilken kommun du ansöker i. Om du är osäker på när det behövs bygglov och vilka regler som gäller för just byggnation kan vi hjälpa dig med det också. 


Vi tar hand om hela ansökningsprocessen för att göra det så smidigt som möjligt för dig. Vi ser till att alla nödvändiga dokument är korrekt ifyllda och placerade, vilket garanterar en problemfri och smidig bygglovsprocess. För oss är det viktigt att du delar så mycket information som möjligt om ditt projekt. Hjälp oss att hjälpa dig med ditt bygglov! 

Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page