top of page

Bygglovsprocessen: Så går en ansökan om bygglov till

Uppdaterat: 3 juni

För att få beviljat bygglov behöver du känna till hur den omfattande bygglovsprocessen går till. Bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats om kraven i Plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och vid ändringar av byggnadens yttre utseende. Vi guidar dig genom bygglovsprocessen steg för steg.


En nybyggd villa i mörkt trä. Framför huset syns gröna växter och runt om huset står vita villor.

Hur går en bygglovsprocess till – steg för steg?


1. Undersök om bygglov behövs 

Om du planerar att påbörja ett byggprojekt är det viktigt att du förstår din fastighets förutsättningar och klargör om dina planer kräver bygglov. 


Börja med att undersöka din byggrätt och verifiera om dina planer överensstämmer med kommunens detaljplan. Om det inte finns en detaljplan behöver du fastställa om din fastighet ligger inom eller utanför områden med sammanhållen bebyggelse. För obebyggda fastigheter kan du ansöka om ett förhandsbesked för att ta reda på om det över huvud taget är möjligt att genomföra de byggåtgärder du planerar. 


Om din fastighet är belägen utanför områden med detaljplan är det istället översiktsplanen som är vägledande. Oavsett gäller alltid plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen. 


Ytterligare hänsyn bör tas till eventuella fornlämningar, strandskyddsområden och kulturmiljöområden. För att få detaljerad information om gällande regler och krav för din specifika fastighet är det klokt att kontakta bygglovsenheten eller ta del av detaljplanen. Genom att tidigt ta kontakt med kommunen kan du undvika framtida justeringar av ditt projekt och säkerställa en smidig byggprocess. 


2. Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in 

Vilka bygglovshandlingar som krävs för att söka bygglov varierar beroende på typ av byggnad. För att underlätta processen och för att du ska få tydlig vägledning har de flesta kommuner upprättat checklistor för de vanligaste typerna av bygglovsansökningar. Checklistorna ger dig en översikt över de specifika dokument och handlingar som behöver skickas in i samband med din ansökan. 


Känns det rörigt? Kontakta Konstruktionshjälpen så hjälper vi dig med bygglovet.


3. Ansök om bygglov 

Hos de flesta kommuner är det fortfarande möjligt att ansöka via pappersblanketter. Du kan antingen maila eller skicka in dem med post. Många kommuner tillåter även att man personligen lämnar sina handlingar antingen direkt i kommunhusets reception eller via kommunens brevlåda. På kommunens officiella hemsida hittar du information om rätt postadress. 


Allt vanligare blir användning av e-tjänster. Via digitala plattformar kan du skicka in och signera din bygglovsansökan elektroniskt med hjälp av e-legitimation. Det är ett smidigt och effektivt sätt att hantera ansökningar på. 


Vi rekommenderar att du ställer eventuella frågor om din bygglovsansökan innan du skickar in den. Vi förstår att processen kan vara överväldigande, framförallt om du är mindre erfaren. Genom att få rätt vägledning i förväg kan du spara tid och säkerställa att din ansökan blir rätt från början.


4. Kommunen hanterar din ansökan

Kommunen hanterar distributionen av bygglovshandlingar till bygglovshandläggare. Det här görs skyndsamt med tanke på tidsbegränsningen på fyra veckor som finns för att begära eventuella kompletteringar. Om din ansökan kräver ytterligare information kommer bygglovenheten att kontakta dig gällande föreläggande om komplettering, då kräver de kvarstående handlingarna i din ansökan för att överväga ett beslut. 


Om du inte kompletterar din ansökan inom den angivna tidsramen har nämnden rätt att bedöma ärendet även om vissa handlingar saknas. Då kan ansökan bli avvisad, eftersom det inte finns tillräcklig information för att möjliggöra en bedömning av att din planerade åtgärd överensstämmer med gällande lagar och regler. Det är därför viktigt att agera snabbt och effektivt om kompletteringar begärs för att undvika förseningar i processen.


När din ansökan är komplett 

När din ansökan är komplett påbörjar byggnadsnämnden (BN) sitt arbete med att utvärdera om ditt byggprojekt följer alla lagar och bestämmelser. Processen att handlägga ärendet och fatta beslut kan ta upp till 10 veckor. 


En väntetid på 10 veckor kan inträffa om det är nödvändigt att skicka ärendet på remiss till andra myndigheter eller om det krävs ytterligare utredning för att säkerställa att alla nödvändiga aspekter övervägs noggrant. 


Grannhörande

I vissa bygglovsärenden anses grannarna vara sakägare, vilket innebär att de måste höras av bygglovenheten. Anledningen kan vara att det du planerar att bygga kan påverka deras utsikt eller möjlighet att nyttja sin fastighet på ett eller annat sätt. 


När det är nödvändigt att höra med grannarna skickar byggnadsnämnden ett brev med information om din ansökan. Grannarna får sedan möjlighet att granska dina ritningar och ges tillfälle att lämna sina synpunkter på den planerade åtgärden – om de önskar. Det här steget i processen syftar till att säkerställa en öppen dialog och att beakta eventuell påverkan på grannarnas intressen innan ett beslut fattas angående bygglovsansökan.


5. Beslut fattas

När Byggnadsnämnden (BN) fattat ett beslut om din bygglovsansökan kommer du att få ett besked skickat till dig direkt.  Beslutet skickas vanligtvis per post eller i form av ett rekommenderat brev. Samtidigt distribueras beslutet till de berörda parterna och offentliggörs i Bolagsverkets Post- och Inrikes Tidningar. Det här steget är av stor vikt för att beslutet ska vinna laga kraft. 


Bygglovsenheten skickar även information till andra parter som kan påverkas av det du planerar att bygga (som grannar). De berörda parterna har ungefär fyra veckor på sig att överklaga beslutet om de anser att det finns skäl för det. Det här ger möjlighet till en öppen och rättssäker process genom att de som kan påverkas av byggprojektet har en chans att föra fram sina synpunkter innan beslutet blir slutgiltigt.


Beslut vinner laga kraft

När du har mottagit ditt bygglovsbeslut, genomfört kungörelsen och ingen har överklagat ditt bygglov vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas. 


Det är viktigt att notera att beviljat bygglov inte ger dig omedelbar rätt att påbörja ditt byggprojekt. Sedan 2018 har det inte varit tillåtet att påbörja byggnationen förrän bygglovsbeslutet har vunnit laga kraft. Dessutom krävs det alltid ett startbesked innan du kan påbörja arbetet. I vissa fall kan det även krävas ett tekniskt samråd, då utses en byggnadsinspektör för ditt ärende som leder detta samråd. Det är du som sökande eller din kontrollansvarige som ansvarar för att kontakta kommunen för att boka en tid för eventuellt tekniskt samråd. Men också för att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och besked har erhållits innan du påbörjar byggnationen. 


6. Tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov kan nämnden arrangera ett tekniskt samråd. Då går byggnadsinspektören, du som byggherre och din kontrollansvariga igenom planeringen och organiseringen av arbetet, förslaget till kontrollplan samt övriga handlingar. Obligatorisk närvaro gäller endast kontrollansvarig i samrådet, som är byggnadsnämnds förlängda arm i projektet för att upprätthålla att regelverken uppfylls. 


Ett tekniskt samråd kan hållas av byggnadsnämnden om:

  • Åtgärden kräver en kontrollansvarig. Informationen om tillgängliga kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

  • Du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

  • Ett förtydligande gällande projektets omfattning eller utförande.


I vissa fall kan representanter från personal, konsulter, och andra myndigheter och entreprenörer också vara närvarande vid det tekniska samrådet. Mötet syftar till att säkerställa en grundlig genomgång av alla aspekter i samband med byggprojektet samt att alla parter är informerade och engagerade i processen.


7. Du får startbesked

För att påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för krävs att du erhåller ett startbesked från byggnadsnämnden. I startbeskedet fastställer nämnden kontrollplanen som du måste följa under byggnationen, i enlighet med krav i plan- och bygglagen.  


För mindre åtgärder, där ingen särskild kontrollansvarig behövs, ges ofta startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. Vid större bygglovsärenden, som involverar tekniskt samråd, erhåller du vanligtvis startbeskedet vid eller strax efter det tekniska samrådet. Vid enbart bygganmälan får du startbeskedet när byggnadsinspektören har behandlat ärendet. 


Det är viktigt att notera att om du påbörjar arbetet utan att ha erhållit startbesked, kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Information om byggsanktioner och en möjlighet att beräkna avgiften finns på Boverkets webbplats. Det är av största vikt att följa rätt procedurer för att undvika påföljder och försäkra en smidig och regelrätt byggnadsprocess.


8. Arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge har påbörjats kommer kommunen att genomföra minst ett besök på plats. I huvudsak om det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket granskar kommunen olika aspekter, inklusive kontrollplanen, för att säkerställa att arbetet följer de fastställda planerna. 


Antalet besök på byggarbetsplatsen bestäms vanligtvis under det tekniska samrådet och kan variera beroende på projektets storlek och komplexitet. 


Vid dessa inspektioner är både byggherren och den kontrollansvarige närvarande för att bistå och svara på eventuella frågor från kommunens representanter. Besöken är en del av processen för att säkerställa efterlevnaden av bygglovsbeslutet och att arbetet genomförs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. 


9. Slutsamråd

I samband med att de olika åtgärderna för byggnationen fastställs genomförs ett slutsamråd. Här diskuteras olika aspekter, inklusive genomförandet av kontrollplanen, eventuella avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningarna för att erhålla slutbesked. 


Värt att nämna är att det ibland kan vara onödigt med ett slutsamråd, vilket i så fall specificeras i startbeskedet. Slutsamrådet genomförs vanligtvis på byggarbetsplatsen och utgör en viktig del av avslutningsfasen för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits enligt plan och att byggprojektet är i linje med gällande bestämmelser.


10. Slutbesked

Du tilldelas ett slutbesked när du kan påvisa att alla krav är uppfyllda och att du följer kontrollplanen.


Vanliga frågor och svar om bygglovsprocessen 


Vem fattar beslut om bygglov?

Byggnadsnämnden i kommunen är ansvarig för att granska och fatta beslut angående ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. 


Vad händer efter beviljat bygglov?

När du fått ett skriftligt startbesked är det dags att påbörja byggnationen. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det oftast på första sidan av beslutet. 


När måste man börja bygga efter bygglov?

Bygglovet upphör att gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år från samma datum. Det är viktigt att notera att tidsramarna räknas från den dag då beslutet vinner laga kraft, vilket är den tidpunkt då det inte längre går att överklaga beslutet.


Det är inte tillåtet att inleda byggandet förrän du har erhållit ett startbesked från byggnadsnämnden. Denna procedur säkerställer att byggnationen sker i överensstämmelse med godkända planer och följer de nödvändiga bestämmelserna. 


När kan bygglov nekas?

I Sverige regleras bygglovsprocessen av Plan- och bygglagen (PBL). Bygglov kan nekas av olika skäl. Här är några vanliga anledningar till varför bygglov kan nekas: 


Strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser: Om det planerade bygget strider mot den gällande detaljplanen eller områdesbestämmelserna för området kan bygglov nekas.


Kulturhistoriskt värdefullt område: Om fastigheten eller området där bygget planeras är kulturhistoriskt värdefullt, och det planerade bygget bedöms skada detta värde. 


Stor påverkan på omgivningen: Om byggnaden bedöms ha en betydande negativ påverkan på omgivningen, till exempel genom att skapa skugga, insyn eller påverka landskapsbilden.


Säkerhetsaspekter: Om det planerade bygget bedöms vara osäkert eller riskabelt ur säkerhetssynpunkt. 


Miljöpåverkan: Om byggnationen bedöms ha en betydande negativ påverkan på miljön, till exempel genom utsläpp eller förändringar i markförhållandena. 


Försämrad trafiksituation: Om det bedöms att byggnationen kommer att försämra trafiksituationen i området på ett oacceptabelt sätt. 


Det är viktigt att notera att varje ansökan om bygglov behandlas individuellt, och beslutet grundas på en helhetsbedömning av det planerade bygget och dess påverkan på omgivningen. Om bygglov nekas ges du normalt möjlighet att överklaga beslutet.


Vi hjälper dig få beviljat bygglov

Att söka  bygglov kan vara en komplicerad och utmanande process, men med Konstruktionshjälpen blir det enkelt. Vi är experter på alla typer av bygglovsritningar och kan hjälpa dig med bygglovsansökan oavsett vilken kommun du ansöker i.


För att göra det så smidig som möjligt tar vi hand om hela ansökningsprocessen och ser till att alla nödvändiga dokument är på rätt plats. Detta garanterar en problemfri och smidig bygglovsprocess. För oss är det viktigt att du delar så mycket information som möjligt om ditt projekt. Hjälp oss att hjälpa dig med bygglovet!

Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page