top of page
azzooo82_02726_bearing_wall_and_inspection_--ar_169_d84b9b9a-ec29-4cd5-8ccd-18aca30e1d33_2

Konstruktionsritningar

Våra tjänster & priser / Konstruktionsritningar

Ska du ansöka om bygglov? Vi erbjuder ett omfattande stöd genom hela processen – från skapandet av de grundläggande ritningarna till konstruktionsritningar för olika typer av byggnader. Vårt mål är att effektivisera processen och säkerställa att du snabbt får ett bygglov/startbesked från din kommun. 


Att ansöka om bygglov kan vara en komplicerad process. Framförallt vid större byggprojekt som kräver olika typer av ritningar. Konstruktionsritningar är i de flesta fall nödvändiga för att specifika krav ska kunna uppfyllas. De ska komplettera dina grundläggande bygglovsritningar. Det ställs även krav på att ritningarna ska göras av sakkunnig inom området, ibland med specifik kompetens som byggkonstruktör. Vi hjälper dig ta fram konstruktionsritningar enligt gällande grav. Med Konstruktionshjälpen kan du känna dig trygg med att ditt byggprojekt hanteras effektivt och på rätt sätt.

Behöver du hjälp med konstruktionsritningar? Klicka på knappen nedan för att boka en konstnadsfri konsultering!

azzooo82_02726_realistic_structual_drawing_laying_down_the_sa_9b617773-96bf-4d7f-922e-f566

Så här funkar våra tjänst

2

3

1

Lämna offertförfrågan  

Kontakta oss via telefon, e-mail eller i formuläret som du hittar på vår hemsida. Vi kontaktar dig så snart som möjligt för att komplettera med den information som behövs för att få en omedelbar bild av projekteringen.

Personlig Kontakt
En handläggare kontaktar dig för att få in befintliga handlingar eller kommer på besök på plats om befintliga handlingar inte existerar. Vid det här skedet lämnar vi pris och fastställer planerad projektering i projektet.

Insamling av underlag
Nu slutförs dina åtaganden innan projektstart för att verifiera vilka förutsättningar som gäller i uppdraget. Vid komplett insamlat underlag ska en tidsplan upprättas som du sedan får information om.

Bärande konstruktion av ett enbostadshus

Beräkning av bärande delar

Vid detta skedet beräknas bärande element baserat på underlaget som tidigare skickats in eller dokumenterat från platsbesöket. Här fastställs bärverkets material, dimension samt design.

Uppritning av handlingar

Ansvaret fördelas mellan projektledare och dig som beställare/byggherre. Projektering av fackmannamässiga handlingar genomförs.

Intern granskning

Kvalitetssäkring av projekteringen för bärande element genomförs internt, för att säkerställa att ritningarna är korrekt projekterade.

Projektstart
Projektet är igång när samtliga underlag från dina åtaganden är inlämnade. Här görs en avgränsning för projekteringen gentemot dig som beställare/byggherre. Se “Våra åtaganden i detta uppdrag”. 

Leverans av handlingar

Granskningshandlingar levereras till dig i form av PDF. Vid behov kan även DWG levereras. Efter ditt godkännande skickas aktuella handlingar till kommunen alternativt till aktuell entreprenör.

4

5

8

6

7

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar, även kallade K-ritningar eller konstruktionshandlingar, är mycket detaljerade och innehåller specifik information och beskrivningar av det aktuella projektet. Ritningarna återger mått, dimensioner och material i olika skalor och fungerar som en grund för byggnadsprocessen. En byggare kan använda dem i sitt arbete, och kommunen kan använda dem för att kontrollera att allt byggs rätt. Utöver ritningarna ska det alltid göras beräkningar för att säkerställa att måtten stämmer. 

 

Vid en nybyggnation eller en större renovering är konstruktionsritningar och tillhörande beräkningar nödvändiga. Vi erbjuder en komplett tjänst för att framställa ritningar, inklusive konstruktionsritningar, inför din bygglovsansökan. Vi har den expertis som krävs för att utforma ritningarna enligt kommunens och myndigheternas krav. Med tillgång till erfarna konstruktörer och ingenjörer kan vi säkerställa att dina ritningar uppfyller alla standarder.

Plan vy på en takplan på ett enbostadshus med träbalkar
Plan vy på en grundplan med trä altan och betongfundament för ett enbostadshus med en våning
3D vy från norr av ett enbostadshus i ett plan, där bärande trästomme är synlig
3D vy från syd av ett enbostadshus i ett plan, där bärande trästomme är synlig

Då behöver du konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ibland avgörande vid ansökan om bygglov och är i huvudsak nödvändiga vid mer omfattande byggprojekt. Ritningarna, som inkluderas tillsammans med övriga bygglovsritningar, utgör en viktig del av bygglovshandlingarna. Vanliga projekt som kräver konstruktionsritningar vid bygglovsansökan är:

 

Nybyggnation: Vid nybyggnation krävs olika ritningar, ibland även energiberäkningar och en kontrollansvarig. Vi erbjuder komplett stöd som inkluderar alla nödvändiga bygglovsritningar och hjälper även med bygglovsansökan.

 

Tillbyggnad eller ombyggnad av bostad: Vid ändringar i befintliga byggnader krävs konstruktionsritningar i samband med inlämning av bygglovsritningar. 

Garage eller carport: Konstruktionsritningar är alltid nödvändiga om du ska bygga garage, oavsett kommun. Kraven kan variera för carport beroende på typ. Kontakta oss för att få professionell hjälp vid din bygglovsansökan.

Attefallshus: Även om bygglov sällan krävs för attefallshus, krävs konstruktionsritningar vid bygganmälan för att få ett startbesked. 


Läs mer: Allt du behöver veta om att bygga attefallshus och hur du bygger i två våningar

Det förekommer även flera andra situationer då det krävs konstruktionsritningar – både vad gäller bygganmälan och bygglov. Din kommun specificerar vanligtvis kraven för ansökan och presentation av ritningarna. Du kan alltid låta oss hantera hela din ansökningsprocess för bygglov. Här inkluderas alla nödvändiga bygglovsritningar och konstruktionsritningar.

 

Läs även: När behövs bygglov?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-bild på tillbyggnad i två plan med balkong, bärande trästomme är synlig
Plan vy på en tillbyggnad, avväxlingarna syns på stomplan
Sektion vy på balkong som består av bärande trästomme

Vilka krav ställs på konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar måste följa aktuella byggnormer och regler för att uppfylla de specifika krav och standarder som gäller för byggkonstruktioner. Flera lagar och förordningar reglerar utformningen av konstruktionsritningarna, inklusive: 

 

Boverkets Konstruktionsregler (EKS): 

Boverket fastställer specifika regler och normer för konstruktionsritningar genom EKS, som omfattar delar av Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen. Dessa regler utgör en viktig del av övergripande byggstandarder.

 

Eurokoderna: De europeiska konstruktionsstandarderna, kända som Eurokoderna, måste också beaktas vid utformningen av konstruktionsritningar för att säkerställa överensstämmelse med internationella standarder.

Övriga lagar och regler: Beroende på typen av byggprojekt och byggnadens funktion kan det finnas ytterligare lagar och regler som påverkar konstruktionsritningarna.

Varför är det viktigt att konstruktionsritningar utförs rätt? 

Anledningen till att konstruktionsritningar täcks av så strikta krav är deras avgörande roll i ett byggprojekt. Tillsammans med andra ritningar ska de demonstrera att den planerade byggnationen är säker att använda och att själva byggprocessen är säker. Vi erbjuder rätt kompetens för utformningen av olika typer av ritningar och ser till så att du uppfyller alla gällande krav. Med andra ord säkerställer vi trygghet genom hela byggprocessen. 

 

En konstruktionsritning är jämförbar med en karta som detaljerat visar hur ditt byggprojekt kommer se ut och hur de olika komponenterna samverkar med varandra. Ritningarna utgör en omfattande helhetsbild som är avgörande för både kommunen vid godkännande av din bygglovsansökan och de byggherrar som ska genomföra projektet. 

 

Tack vare att konstruktionsritningarna är så detaljerade kan de användas vid förfrågan om kostnadsuppskattning för projektet. Genom att uppfylla samtliga krav säkerställs inte bara att byggnaden är säker att vistas i och att bygga, utan det möjliggör också mer exakta kostnadsuppskattningar.

Pålitlighet, kompetens och professionalitet – våra experter hjälper dig

Konstruktionsberäkningar utgör en integrerad del av konstruktionsritningar och därmed ställs höga krav på sakkunnighet. Vårt team består av erfarna specialister och vi säkerställer alltid att rätt person hanterar de olika delarna av ditt projekt. Vi trivs med utmaningar och arbetar utifrån ledorden pålitlighet, kompetens och professionalitet. För oss är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om projektet. Hjälp oss hjälpa er! 

 

Våra sakkunniga beaktar avgörande detaljer och genomför nödvändiga beräkningar för att säkerställa största möjliga säkerhet. Här beräknas bland annat hållfasthet utifrån olika faktorer, såsom; konstruktionens egentyngd, hållfasthet med snölast, hur vindlast påverkar dimensionering samt beräkningar utifrån ställda krav. Dessutom tas mänskliga faktorer med i beräkningarna.

Ytterligare krav vid konstruktionsritningar

Korrekt utförda beräkningar är mycket viktiga för att undvika potentiella olyckor och säkerställa en stabil konstruktion. Särskilt betonas kraven enligt Plan- och bygglagen, kapitel 8, som innefattar:

 

Konstruktionens bärförmåga: Ritningarna och beräkningarna måste säkerställa att byggnaden kan bära den belastning den utsätts för under sin livslängd.

 

Stadga: Det måste finnas en viss stadga som tydligt redovisas för att garantera byggnadens stabilitet och säkerhet.

 

Beständighet: Byggnaden måste uppfylla bestämda krav på beständighet för att kunna stå emot påverkan och behålla sin struktur över tid.

 

Det är särskilt viktigt att utföra beräkningar och planering för att förhindra olyckor under byggprocessen och för att säkerställa att byggnaden inte kollapsar under dess förväntade livslängd. Projektet får heller inte riskera att orsaka skada på andra delar av byggnaden eller installationerna. Inte heller fast utrustning inom byggnaden får skadas. Det är därför av största vikt att du tar hjälp av en expert på konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar för att säkerställa en vattentät process. Det här kan vi på Konstruktionshjälpen hjälpa dig med.

 • Vad är bra att veta innan du skall bygga?
  Detaljplan och fastighetsregler Det första steget i ditt byggprojekt är att fastställa om din fastighet är föremål för en detaljplan och att förstå dess krav. Detaljplanen reglerar bland annat tillåten byggnadsstorlek, byggnadsanvändning, höjd, antal våningar och ofta avstånd till fastighetsgränser. Nybyggnadskarta Om du planerar att bygga en ny bostadsbyggnad behöver du en nybyggnadskarta. Kom ihåg att det bör finnas obebyggd mark för att ta fram en sådan, så se till att beställa den i god tid. Strandskydd Om din planerade konstruktion ligger nära havet, sjöar, floder, bäckar eller liknande vattendrag måste du ansöka om dispens från strandskydd. Enskilt Avlopp Om ditt planerade byggprojekt är i ett område utan kommunalt vatten och avlopp måste du ha tillstånd för att installera ett enskilt avlopp. Andra Tillstånd I vissa fall kan ytterligare tillstånd vara nödvändiga, till exempel tillstånd för anslutning till allmän väg och/eller anmälan om borrhål för bergvärme. Läs mer om detta i vårt blogginlägget: bygglovsprocessen: Så går en ansökan om bygglov till
 • Vad betyder byggtermer som byggherre, entreprenör, kontrollplan, kontrollansvarig, nybyggnadskarta och situationsplan?
  Byggherre Den person som planerar att bygga eller låter någon annan bygga åt sig, vilket sannolikt är du! Byggherren har ansvaret för att se till att byggnaden uppfyller de gällande bestämmelserna och de tekniska kraven samt att tillräcklig kontroll utförs under byggprocessen. Byggherren är även ansvarig för att följa villkoren i bygg- eller rivningslovet. Entreprenör Huvudentreprenören är oftast det företag som utför byggandet. Det kan även finnas underentreprenörer som hanterar olika delar av projektet, såsom mark- och grundarbeten, elinstallationer, VVS-arbeten, målningsarbeten med mera. Kontrollplan och Kontrollansvarig Varje byggprojekt, oavsett storlek, måste ha en kontrollplan. I mer komplexa ärenden som kräver tekniskt samråd innehåller kontrollplanen vanligtvis flera kontrollpunkter. En kontrollplan måste tydligt ange vad som ska kontrolleras och mot vilka kriterier. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller konstruktionsritning med anvisningar för hur byggandet ska utföras. Kontrollansvarig, ofta kallad "KA", hjälper byggherren att säkerställa att de gällande bestämmelserna följs och att de nödvändiga kontrollerna utförs för att uppfylla de tekniska krav som samhället ställer på byggprojektet. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en oberoende ställning i förhållande till den som utför det arbete som ska kontrolleras, det vill säga entreprenören. Nybyggnadskarta Den visar allt som kan vara relevant för handläggningen av bygglovsärendet, inklusive fastighetens (tomtens) exakta mått, byggrättens gränser enligt detaljplanen, befintliga byggnader, höjdkurvor, eventuella fornminnen, VA-anslutningspunkter och angränsande gator med mera. Nybyggnadskartan är underlag för situationsplanen som måste bifogas bygglovsansökan vid nybyggnad. Situationsplan Situationsplanen visar tomten från ovan med fastighetsgränser och eventuella befintliga byggnader. Den ska tydligt ange var på tomten en byggnad ska placeras eller byggas till. Vid nybyggnad måste läget specificeras med mått från två närliggande fastighetsgränser.
 • När behöver jag rivningslov?
  Om den byggnad du avser att riva eller montera ner befinner sig inom ett detaljplanelagt område krävs oftast att du ansöker om rivningslov. Innan du påbörjar rivnings- eller nedmonteringsarbetet måste du erhålla detta lov. Om byggnaden du önskar riva eller montera ner ligger utanför ett detaljplanelagt område kan det vara nödvändigt att göra en anmälan och erhålla ett startbesked innan du inleder rivningsarbetet. Normalt sett kan vanliga komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus utan historiskt eller kulturhistoriskt värde rivas utan att göra en anmälan.
 • Vad är en kontrollplan?
  En kontrollplan är ett dokument du måste upprätta när ett projekt som är anmälningspliktigt för kommunen skall utföras. Dessa kontrollpunkter hjälper byggherren att kvalitetssäkra sitt projekt och kontrollansvarig brukar hantera detta dokument, om en kontrollansvarig inte finns i projektet kan byggherren utföra det. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Vad är en kontrollplan och när behövs den?
 • Vad får jag bygga på landet, om ingen detaljplan existerar i området?
  Om du bor på landsbygden har du vanligtvis möjlighet att utöka ditt befintliga hus eller uppföra en komplementbyggnad utan att behöva söka bygglov, förutsatt att tillägget inte överskrider 1/3 av huvudbyggnadens totala byggnadsarea och inte överstiger 33 kvadratmeter.
 • När måste jag enbart göra en bygganmälan?
  När du utförligt något som inte är bygglovspliktigt, måste du kanske fortfarande söka om bygganmälan, se nedan några exempel: Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad och ligger utanför ett område som är detaljplanelagt. Göra ändringar i en byggnad som påverkar bärande strukturer eller planlösningen på ett avsevärt sätt. Installera eller göra väsentliga ändringar i eldstäder eller rökkanaler. Installera eller göra väsentliga ändringar i hissar eller anordningar för ventilation, samt vattenförsörjning och avlopp. Göra ändringar i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygga ett nytt vindkraftverk eller göra väsentliga ändringar i ett befintligt sådant.
 • Vad kan jag bygga utan bygglov och bygganmälan som redan har ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten?
  Friggebodar med en sammanlagd yta på högst 15 kvadratmeter och en höjd upp till 3 meter från marken till taknocken. Skärmtak med en sammanlagd yta på högst 15 kvadratmeter. En skyddad uteplats, mur eller plank med en höjd av 180 cm och som sträcker sig 3,6 meter ut från huvudbyggnaden för att skydda uteplatsen. Fasadändringar, såsom målningsarbeten, byte av fasadbeklädnad eller takbeläggning. Det är dock viktigt att inte ändra byggnadens eller områdets karaktär. Om du bor i ett hus eller område med särskilt historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig betydelse, måste du ansöka om bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett attefallshus komplementbostadshus?
  Nej, bygglov krävs normalt sett inte för ett Attefallshus. Däremot måste du göra en anmälan och erhålla ett startbesked innan du påbörjar byggprocessen. Andra villkor inkluderar att det måste finnas en en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Byggnaden ska fungera som en fristående komplementbyggnad till huvudbyggnaden och kan användas både som permanent bostad och som fritidshus. Det finns undantag gällande : Om du planerar att bygga i närheten av ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefullt område eller nära en befintlig bostad kan bygglov vara nödvändigt. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för uterum/inglasad altan?
  Ja, i de flesta fall krävs bygglov för att uppföra ett uterum/inglasad altan. Det finns undantag gällande detta, se nedan: Om uterummet har en maximal byggnadsarea på 30 kvadratmeter och är fristående, kan det möjligen omfattas av reglerna för Attefallsåtgärder. Byggnadsarea definieras som den yttre arean på byggnadskroppen. Om uterummet har en maximal bruttoarea på 15 kvadratmeter och är anslutet till bostadshuset, kan det eventuellt falla under reglerna för Attefallsåtgärder. Bruttoarea definieras som den yttre ytan på byggnadskroppen per våning. Om du bygger i två våningar med 7,5 kvadratmeter per våning blir bruttoarean 15 kvadratmeter. Om du bor i ett område som saknar detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse, kan du eventuellt bygga upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, med en maximal yta på 33 kvadratmeter. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för attefallstillbyggnad?
  Nej, bygglov behövs vanligtvis inte för en tillbyggnad på ditt hus med en yta på högst 15 kvadratmeter. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggprocessen. Detta är undantaget: Om du planerar en tillbyggnad på ett hus eller i ett område som är av särskilt historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig betydelse, kan bygglov vara nödvändigt. Kontakta bygglovshandläggaren för ytterligare information. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för altan/terrass?
  Vanligtvis krävs inte bygglov för att uppföra en altan eller terrass, men detta beror på hur du planerar att bygga. En altan eller terrass som ligger direkt på marken kräver normalt inte bygglov. Viktigt att notera: Med en altan eller terrass avses endast den egentliga "golvytan" inklusive eventuella räcken. Om du har för avsikt att bygga in eller glasa in din terrass eller altan, gäller andra regler. Bygglov krävs inte för att uppföra en altan eller terrass om ditt projekt uppfyller följande kriterier: Det ska finnas en befintlig en- eller tvåbostadshus på tomten. Altanen eller terrassen ska vara ansluten till en en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus. Altanen får inte överskrida en höjd av 1,8 meter. Altanen får inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från bostadshuset. Om altanen placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs skriftligt samtycke från grannarna. Om tomten gränsar till allmän mark, såsom gata, park eller cykelväg, får altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från den gränsen. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för en mur?
  Ja, i de flesta fall behöver du ansöka om bygglov om du avser att uppföra en mur som är högre än 0,5 meter. Viktigt att notera: Vid utfarter och gatukorsningar är det nödvändigt att murar, plank eller staket inte överstiger en höjd av 80 centimeter för att säkerställa fri sikt. Detsamma gäller för häckar. Detta är undantag: Om du planerar att bygga en mur runt en skyddad uteplats vid en en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov. Denna mur får vara högst 1,8 meter och bör placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om muren ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, krävs skriftligt medgivande från grannarna. Om muren ska byggas närmare än 4,5 meter från allmän plats, såsom en gata, park eller cykelväg, krävs alltid bygglov. Om du bor i ett område som saknar detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse, kan du bygga en mur utan att ansöka om bygglov. Muren bör placeras i direkt anslutning till bostadshuset, till exempel runt en etablerad trädgård, och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om muren ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, krävs skriftligt samtycke från grannarna. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för en carport?
  Ja, om garaget eller carporten är större än 30 kvadratmeter, behöver du normalt söka bygglov. Detta är undantagen: Om garaget eller carporten är mindre än 30 kvadratmeter, kan det eventuellt klassificeras som ett attefallshus, komplementbyggnad. I så fall behöver du inte bygglov, men du måste göra en anmälan innan du får påbörja byggprocessen. Om du bor i ett område som inte är detaljplanerat och inte är en del av sammanhållen bebyggelse, kan du bygga ett garage eller carport som uppgår till högst 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, med en maximal yta på 33 kvadratmeter, utan att ansöka om bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för komplementbyggnad?
  Nej, normalt behövs inget bygglov för ett Attefallshus. Däremot krävs det att du gör en anmälan och erhåller ett startbesked innan du kan påbörja byggandet. En viktig förutsättning är att byggnaden utgör en fristående komplementbyggnad till huvudbyggnaden, exempelvis ett garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Detta är undantaget: Om du planerar att bygga nära ett hus eller i ett område som har särskilt högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde, kan bygglov vara nödvändigt. Kontakta en bygglovshandläggare för ytterligare information. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för eldstad?
  Nej, normalt krävs inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan installationen kan genomföras. Du behöver göra en anmälan för följande installationer: Installation av en ny kamin eller eldstad. Installation av en ny skorsten eller byte av rökkanal och skorsten. Observera att skorstenen bör sträcka sig över taknocken och vara minst 1 meter över taktäckningen. Byte av en kamin mot en ny som inte är jämförbar med den tidigare avseende typ av eldstad, storlek och effekt. Installation av en insatskamin i en öppen spis. Byte av brännaren i en befintlig panna, till exempel vid övergång från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande. Detta är undantaget: För en skorsten som placeras på en byggnad som anses särskilt värdefull kan bygglov krävas. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett plank/staket?
  Ja, du behöver normalt söka bygglov om du vill bygga ett plank eller ett staket som är högre än 1,2 meter. Viktigt att veta. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar. Detta är undantagen: Nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak kräver inte bygglov Spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent. Det betyder att max 20 procent av ytan får vara av tätt material, till exempel trä, som inte går att se igenom. Om du ska bygga planket/staketet kring en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inget bygglov. Planket/staketet får vara max 1,8 meter högt och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande. Om planket/staketet ska byggas närmare än 4,5 meter från allmän plats, till exempel gata, park eller cykelväg, krävs alltid bygglov. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga ett plank/staket utan bygglov. Planket/staketet ska placeras i närheten av bostadshuset, men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för ett skärmtak?
  Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak. Detta är undantaget: Bygglov behövs inte om skärmtaket är max 15,0 kvadratmeter stort. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Behöver jag bygglov för solceller?
  Nej, normalt sett krävs inte bygglov för att installera solceller eller solfångare på taket av ett en- eller tvåbostadshus. Detta ör undantagen: Om du planerar att utföra installationen på ett hus eller inom ett område som är av särskilt högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan bygglov krävas. För installationer på ett flerbostadshus krävs oftast bygglov. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Hur många dagar tar det att få konstruktionsritningar levererade?
  För ett enbostadshus kan konstruktionsritningar leverar på 5-10 arbetsdagar beroende på om allt underlag är inskickat.
 • Hur lång tid tar det att få bygglovsritningar levererade?
  För ett enbostadshus kan bygglovsritningar leverar mellan 3-7 arbetsdagar beroende på om allt underlag är inskickat.
 • Hur långt tid tar det att ansöka om ett bygglov?
  När kommunen har mottagit en fullständig ansökan med alla nödvändiga dokument, Då har de skyldighet enligt lagstadgad att ge dig ett beslut inom tio veckor. Om det inte kan uppfylla detta åtagande har du rätt till en sänkt avgift för bygglovet. Handläggningstiderna är ofta längre under våren och tidig sommar eftersom många ansöker om bygglov inför sommarsäsongen. En klok strategi är att skicka in din ansökan i god tid före planerad byggstart. Andra har möjlighet att överklaga ditt beviljade bygglov inom fyra veckor efter att du har fått beslutet. Om ingen överklagar får bygglovet rättskraft. Läs mer på vårt blogginlägg: När behövs bygglov?
 • Vad kostar konstruktionsritningar?
  Det är svårt att ge ett exakt pris för konstruktionsritningar, eftersom priset varierar beroende på projektets omfattning och behovet av ritningar och beräkningar. Ett exakt pris får du när du kontaktar oss för en skräddarsydd offert. Offerten täcker även alla de ritningar och tjänster du behöver. Du kan även få ett prisförslag med hjälp av vår offert-uppskattare. Ange information om ditt projekt i verktyget och få en omedelbar kostnadsuppskattning. För oss är det viktigt att du enkelt kan fatta ett välinformerat beslut och få ekonomisk klarhet. Vi ser till att alla ritningar är klara i god tid innan de granskas av det tekniska rådet. Låt Konstruktionshjälpen hantera ditt projekt och lösa de komplicerade aspekterna av bygglovsprocessen åt dig.
 • Vad kostar bygglovsritningar?
  Priset kan variera beroende på vem du anlitar och vad det är för projekt, intervallet kan vara allt mellan 3.000-16.000kr för ett standard enbostadshus. Läs mer om detta i vårt blogginlägg: Vad kostar bygglov? Se över vem du väljer att anlita, vad du ska få levererat och tiden för leveransen. Viktigt att du väljer ett konsultbolaget som har försäkring och att ett avtal signeras likt ABOK-09. Du kan även få ett prisförslag med hjälp av vår offert-uppskattare. Ange information om ditt projekt i verktyget och få en omedelbar kostnadsuppskattning. För oss är det viktigt att du enkelt kan fatta ett välinformerat beslut och få ekonomisk klarhet.
Använda en miniräknare
Få ett pris på ditt nya byggprojekt

FÅ ETT KOSTNADSFÖRSLAG PÅ DITT PLANERADE PROJEKT

Med vårt inbyggda vertyg Offert-uppskattare behöver du endast ange information om ditt projekt för att komma ett steg närmare till att förverkliga dina drömmar. Offert Uppskattare är användarvänligt och enkelt att använda. Prova det nu och förverkliga din vision!

bottom of page