top of page

Vad är bygghandlingar och vad ska de innehålla?

Uppdaterat: 12 feb.


Ett nybyggt område med vita lägenhetshus med stora balkonger och fönster. Framför husen syns elbilar som står på laddning.

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller förändra det som redan finns behöver du hantera en hel del byråkrati. Du känner säkert redan till att många olika bygghandlingar behöver hanteras och komma på plats. Ansökningar ska in till kommun och myndigheter och dessutom hinna komma tillbaka i tid – och många olika sakkunniga ska säga sitt. 


Men oroa dig inte, vi finns här för att hjälpa dig. Läs vår guide till bygghandlingar och ta hjälp av Konstruktionshjälpen för extra vägledning. Vi tar hand om allt från ritningar till ansökningar och sköter kontakten med alla involverade. Hur bra låter det?


Vad är bygghandlingar?

Så vad är en bygghandling? Bygghandlingar kallas alla de handlingar, ritningar och dokument som tas fram under en projektering. Det är ritningar över det planerade bygget som beskriver hur byggnaden ska utformas. I handlingarna ingår information om exempelvis materialval, mått, mängd samt metod- och utförandebeskrivningar. 


Bygghandlingarna utförs av projektörer i dialog med byggherren eller entreprenören. De är de handlingar som entreprenören bygger efter. Här redovisas detaljerade lösningar för hur krav, behov och önskemål ska uppfyllas. Ju mer detaljerade, tekniska och noggranna bygghandlingarna är, desto enklare är det för entreprenören att bygga efter dem. Bygghandlingarna utgör vanligtvis en väsentlig del av förfrågningsunderlaget vid upphandling av entreprenörer och leverantörer.


Ritning som visar en byggnads fasad.

Vad är skillnaden mellan systemhandling och bygghandling?

Systemhandlingar definierar och beskriver målsättningen samt kravbilden för ett byggprojekt och inkluderar samordnade ritningar från konsulter. Det här ger en övergripande bild av det planerade byggprojektet. 


Man skulle kunna säga att systemhandlingar fokuserar på de övergripande tekniska lösningarna och principerna, medan bygghandlingar är detaljerade och innehåller djupgående instruktioner om hur själva byggnaden ska konstrueras.


Vad innehåller en bygghandling?

I bygghandlingarna specificeras i detalj vilka material och produkter som har valts, och alla detaljer är måttsatta. Utförande, egenskaper och kvalitet beskrivs även i detalj, vilket inte nödvändigtvis framgår i en bygglovsritning.


Varför behövs bygghandlingar?


Bygghandlingarna har fyra funktioner:


  • Dokumentation av konstruktionsprocessen är avgörande och bygghandlingarna kan antingen vara detaljerade och specifika eller ge en viss flexibilitet för projektören.


  • Bygghandlingarna utgör även underlag för entreprenörens pris. Genom att tillhandahålla förfrågningsunderlag, där bygghandlingarna utgör en väsentlig del, kan olika entreprenörer jämföras och den bästa lösningen väljas. En mer detaljerad konstruktionslösning tenderar oftast att generera ett mer exakt pris, även om det inte nödvändigtvis är det lägsta priset.


  • Bygghandlingarna fungerar som en beskrivning för entreprenören om vad som ska göras och hur det ska utföras. Det är entreprenören som genomför bygget. 


  • Dessa handlingar tjänar också som underlag för besiktningen, vilket ger byggherren möjlighet att kontrollera att entreprenören har utfört arbetet enligt de överenskomna specifikationerna.


Bygghandlingen ligger till grund för avtal

Bygghandlingen ligger till grund för själva kontraktunderlaget mellan dig som byggherre och byggentreprenören. Den preciserar vad som måste utföras för att byggnationen ska motsvara dina önskemål. Vid en granskning av bygghandlingen blir det tydligt om byggentreprenören har fullföljt de åtaganden som utlovats. Dessutom är handlingen det styrande dokumentet vid genomförandet av besiktningen av projektet.


Hur tar man fram bygghandlingar?

När bygghandlingarna är klara, bygglovsprocesseär genomförd och bygglovet beviljat, har du en grov skiss över den byggnation du vill genomföra. Nu är det dags att säkerställa att byggprojektet blir exakt som du önskar. Under det här skedet kommer alla specifika val såsom detaljer, material och dimensioner in i bilden, oavsett om det gäller om-, till- eller nybyggnation.


Vi hjälper dig med bygghandlingen

Vi hjälper dig med alla nödvändiga ritningar till bygghandlingen när du ska genomföra ett byggprojekt. Kontakta oss för offert eller prisförslag så berättar vi mer om hur vi skräddarsyr dokumenten för ditt projekt och hur våra arkitekter och konstruktörer tar fram fackmannamässiga bygghandlingar.


Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page