top of page

När behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Man som mäter brädden på en planka med en gul måttstock.

Om du planerar att genomföra bygg-, rivnings- eller markarbeten kan det vara nödvändigt med en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Normalt sett behövs inte en kontrollansvarig om du enbart ska göra mindre ändringar på exempelvis en- eller tvåbostadshus. Är du intresserad av att lära dig mer om kontrollansvariga och deras uppgift? Då ska du fortsätta läsa den här artikeln.


Vad gör en kontrollansvarig?

År 2011 introducerades begreppet “kontrollansvarig” i plan och bygglagen. Den som är kontrollansvarig assisterar byggherren genom att utarbeta en kontrollplan för byggnationen. Den kontrollansvariges uppgift är att säkerställa efterlevnaden av kontrollplanen samt att alla tillämpliga regler och föreskrifter följs. Han eller hon ser även till att nödvändiga inspektioner genomförs under byggnationens gång.

 

Den som är kontrollansvarig ska ha heltäckande kunskaper och erfarenheter för uppdraget och behöver kunna visa upp detta genom att vara certifierad. Dessutom behöver den kontrollansvarige ha en oberoende position gentemot de som utför de kontrollerande åtgärderna.


När behövs en kontrollansvarig?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL), krävs en kontrollansvarig, vid genomförandet av åtgärder som förutsätter bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Dock finns undantag vid mindre projekt där du som byggherre bedöms ha kapacitet att fullgöra ditt ansvar utan hjälp från kontrollansvarig.

 

Det kan vara svårt att exakt fastställa gränserna för vad som klassas som ett mindre projekt. Till exempel kan en kontrollansvarig krävas vid rivning av en bärande vägg men inte för en icke-bärande vägg. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om det behövs en kontrollansvarig eller inte.

 

Läs även: När behövs bygglov? 


Vem föreslår kontrollansvarig och när ska det göras?

Om en kontrollansvarig behövs är det byggherren som föreslår vilka personer eller organisationer som ska anta den här rollen. Namnen, adresserna och person- eller organisationsnumren för de föreslagna kontrollansvariga ska framgå i ansökan om bygglov eller anmälan. Det är även möjligt att olika kontrollansvariga utses för olika delar av ett byggprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, är det du som byggherre som bestämmer vilka av dem som ska ha ansvaret för samordningen. 


När behövs inte kontrollansvarig?

Vid vissa enklare åtgärder bedöms du som byggherre kunna klara dig utan en kontrollansvarig. För att få en bättre bild av vilka åtgärder som räknas som enklare och mindre komplicerade kan du hitta mer information på Boverkets hemsida.

 

För att undvika förvirring och otydligheter finns det en viktig grundregel att ta hänsyn till i svaret på frågan. Byggnadsnämnden kan inte kräva att en kontrollansvarig utses för åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

 

Det betyder att du först behöver undersöka om dina planerade åtgärder kräver bygglov, rivningslov eller anmälan. Om så inte är fallet behöver du inte heller en kontrollansvarig. Börja med att klargöra vilka åtgärder du planerar att genomföra, exempelvis byggnation av uthus, garage eller uppförande av ett plank eller en mur. Det här är mindre åtgärder som vanligtvis inte kräver en kontrollansvarig. Däremot är det en bedömning som görs av byggnadsnämnden. 


Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset för att anlita en kontrollansvarig påverkas bland annat av var i landet du planerar att bygga. För en villa brukar kostnaden vanligtvis ligga någonstans mellan 15 000 och 30 000 kronor.


Vem kan vara en kontrollansvarig?

För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk utbildning, praktisk erfarenhet inom relevanta områden inom byggsektorn och lämplighet för rollen. Även om en person saknar formell teoretisk utbildning kan denne ändå bli certifierad om han eller hon har minst tio års praktisk erfarenhet. Förutom erfarenhet krävs god kunskap om lagstiftning såsom Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) samt kontrollplaner.


Behöver du hjälp med kontrollplanen?

Som byggherre är det ditt ansvar att utarbeta en kontrollplan, vilket kan vara utmanande om du inte har erfarenhet av det tidigare. Konstruktionshjälpen erbjuder expertis inom alla aspekter av din bygglovsansökan. Vi tar hand om hela ansökningsprocessen åt dig och ser till att alla nödvändiga dokument, inklusive kontrollplanen, är korrekt upprättade. På så sätt kan vi garantera en smidig och problemfri bygglovsprocess för dig. Kontakta oss för offert eller prisförslag, så berättar vi mer om hur vi skräddarsyr dokumenten för ditt specifika projekt.

Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page