top of page

Hur stort får ett attefallshus vara?

Attefallshuset har blivit ett klassiskt inslag på svenska tomter – vilket inte är så svårt att förstå med tanke på de fördelaktiga byggreglerna och de många användningsområdena. Men hur stort får egentligen ett attefallshus vara utan att bygglov krävs? Och får man bygga ett attefallshus i två våningar? Dessa frågor och fler kommer vi att besvara i den här artikeln.


Hur stort får ett attefallshus vara?

Det finns flera regler som behöver följas när du ska bygga attefallshus. Till att börja med, hur stort attefallshus får man egentligen bygga? Maxstorleken för ett attefallshus är 30 m² på en tomt. Huset kan placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden. Om du planerar att placera ett attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter, krävs medgivande från grannar. Storleksbegränsningen är fastställd enligt den svenska plan- och bygglagen.


Hur högt får ett attefallshus vara?

Ett attefallshus kan inte vara högre än 4 meter, mätt från marknivå/medelmarknivån till taknock.


Får man bygga attefallshus på 2 våningar?

Om en tomt är sluttande/sutteräng är det möjligt att bygga ett attefallshus i två våningar. I detta fall mäts höjden på byggnaden från taknocken ner till medelmarknivån. Medelmarknivån definieras som en tänkt linje som representerar medelnivån av tolv punkter jämnt fördelade längs byggnadens fotavtryck på marken.


Sektionsritning på attefallshus i två våningar med medelmarknivå

Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika metoder för att beräkna medelmarknivån. Kontrollera alltid Boverkets webbplats  för att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst för din tomt och byggnad.


Attefallshus 40 kvm – vilka regler gäller?

Det har talats om att nya regler säger att man får bygga attefallshus på 40 kvm – men än så länge får inte bygget överstiga 30 kvm. Däremot är det fullt möjligt att bygga både attefallshus och friggebod på samma fastighet.

 

För att följa reglerna bör den sammanlagda ytan av attefallshus och friggebodar inte överstiga 45 m² . Man kan specifikt bygga friggebodar med en totalyta på upp till 15 m² och ett eller flera attefallshus med en total yta på upp till 30 m². Dessa regler säkerställer att byggnaderna håller sig inom de fastställda gränserna för mindre komplementbyggnader på en och samma tomt.


Hur stort attefallshus får man bygga utan bygglov?

Det krävs bygglov för ett attefallshus om det inte uppfyller kraven för att betraktas som en “komplementbostad”. För att ett attefallshus ska betraktas som en komplementbostad och inte kräva bygglov måste byggnaden bland annat ha maximal yta på tomten som motsvarar 30 m² och en takhöjd som inte överstiger 4 meter från marknivå/medelmarknivå.

 

Om bygglov behövs måste ritningar och skisser över attefallshuset tillsammans med en ansökan lämnas in till den lokala bygglovsmyndigheten. Den här ansökan behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser, inklusive eventuella lokala föreskrifter och villkor för det område där du ska bygga attefallshus.

 

Läs även: När behövs bygglov? 

 

För att slippa bygglov när du bygger attefallshus behöver du uppfylla följande kriterier:

●       Det måste redan finnas ett befintligt bostadshus på fastigheten

●       Byggnadsarean får inte överstiga 30 kvm (yttermått)

●       Byggnadshöjden från mark till taknock får högst vara 4 meter

●       Attefallshuset i fråga måste placeras i närheten av fastighetens huvudbyggnad

●       Attefallshuset måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om inte så är fallet krävs ett skriftligt godkännande från grannar

●       Måste placeras minst 30 meter från ev järnväg

 

Här kan du läsa mer om själva bygglovsprocessen och hur den går till.


Attefallshus ska följa Boverkets byggregler

Ett attefallshus måste överensstämma med flera byggregler. Bland annat Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS). Reglerna för attefallshus varierar beroende på vad attefallshuset ska användas till. Om det ska användas som permanentboende måste det till exempel finnas nödvändiga bostadsfunktioner, inklusive köks- och badrumsutrymmen, tvättmaskin/tillgång till tvättstuga samt förvaringsmöjligheter. Tillgängligheten behöver också anpassas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus kan vissa undantag gälla från dessa krav.


Vanliga frågor och svar

Hur många attefallshus får man bygga?

Du kan bygga flera attefallshus, men samtliga som du har byggt på tomten får vara högst 30 m² tillsammans.


Hur räknas ytan på ett attefallshus?

Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden.


Får man ha två attefallshus på tomten?

Du får bygga flera attefallshus på tomten, men den sammanlagda ytan får inte överstiga 30 m². Enligt reglerna får du inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen – om du gör det, bör du ha skriftligt medgivande från berörda grannar.


Konstruktionshjälpen fixar mallarna

Är du redo att förverkliga din dröm om ett attefallshus på tomten, och samtidigt slippa en lång och ineffektiv process? Säg hejdå till förseningar och hej till effektivitet. Konstruktionshjälpen fixar ritningar för ditt attefallshus, på 30 kvadratmeter  eller mindre.

 

Varför vänta när du kan börja bygga ditt attefallshus redan idag? Kontakta oss nu för att få tillgång till våra tidsbesparande och kostnadseffektiva mallar för attefallshus, och påbörja resan direkt.


Comments


Begär en offert

Team Meeting

Boka möte med team

bottom of page